Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2010 рік №6

У ГЛИБ ВІКІВ
Куриленко В. Щільність заселення округи в кам'яному віці ........................................................................................................................................................3
Ситий І. Князівська булла XI ст. ............................................................................................................................................................................................................9
Скороход В. Садибна забудова північної частини посаду городища Коровель у X– на початку XIст. ...........................................................................11
Казіміров Д. Менcька сотня Чернігівського полку за переписними книгами 1666 р. .......................................................................................................20
Гринь О. Два нововиявлені описи Новгород-Сіверського намісництва ...............................................................................................................................30

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Непотенко І. Бюджетні обстеження як джерело вивчення повсякденності жителів Чернігова 1920-х рр. .................................................................36

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА
Блакитний М. Діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1872 – 1916 рр.) за матеріалами часописів
"Черниговские епархиальные известия" та "Вера и жизнь" ....................................................................................................................................................48
Тарасенко О. З історії Чернігівської Іллінської друкарні: матеріали до видання "Собрания поучений на все воскресные и
праздничные дни" 1778 р. ..................................................................................................................................................................................................................61

РОЗВІДКИ
Дятлов В. Від "свободи" до "порядку": соціальні гасла і міфи Реформації ХVI ст. ..............................................................................................................72
Чухно В. Заблоцькі-Десятовські – видатні уродженці Чернігівської губернії .......................................................................................................................87
Рахно О. Земська реформа 1864 р. і утворення органів земського самоврядування в Чернігівській губернії .......................................................101
Мисюра О. О. Кониський – засновник шевченкознавства .....................................................................................................................................................112
Ярославська Л. Розвиток сільського господарства Правобережної України кінця XIX – початку XX ст.: історіографічний аспект ..................122
Олянич В. Особливості кооперативної форми збуту продукції селянськими господарствами в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. .......................................129
Курок О. Наукові гіпотези в грунтознавстві ХІХ ст. ......................................................................................................................................................................135
Житніков О. Формування центрів дослідження російської історії на теренах США у ХХ ст. ..........................................................................................141
Ходарченко Н. Історико-архітектурний потенціал як основа розвитку Чернігова ...........................................................................................................146

ДОСЛІДНИЦЬКІ НОТАТКИ
Нетудихаткін І. Образ "фундатора" Івана Мазепи після 1709 р. крізь призму однієї судової справи .........................................................................151

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
Щоденник бойових дій шведської королівської армії на Сіверщині 1708 року
(Публікація та коментарі Олександра Дубини, переклад з німецької Володимира Дятлова) .....................................................................................160

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, АНОТАЦІЇ
Демченко Т. Полонський М. Спогади священика. 169 Бойко М. В.М.Шевченко. Земельний ринок України (1861-1917 рр.). Монографія. ...172
 

© Valery, 2010
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.