Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2010 рік №2-3

У ГЛИБ ВІКІВ
Палієнко С. Матеріали Cереднього Подніпров'я та Подесення як основа культурної диференціації пізнього палеоліту України ......................3
Євстратов В. Відносини між Чернігово-Сіверщиною та половцями в ІІ половині ХІІ ст. (до походу князя Ігоря у 1185 році) ..................................9
Половець В. Половці і релігія ...........................................................................................................................................................................................................17
Петренко І. Самовільні розлучення в системі шлюбно-сімейних відносин мирян XVIII століття ....................................................................................24

ДО 65-річчя ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

Саверська-Лихошва В. Антифашистські повстання в роки тимчасової окупації України німецько-фашистськими загарбниками
(1941-1943) та їх роль у визволенні Вітчизни ...............................................................................................................................................................................32
Студьонова Л. Смерть перетворила її життя на долю (До 85-річчя з дня народження О.Й.Білевич) .........................................................................44
Новодід В. Ми називаємо себе кімовцями (Спомини про пережите під час війни) .........................................................................................................58

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Кондратьєв І. Радутьє – Радутовщина – Радуль (або скільки років Радулю) ......................................................................................................................65
Чухно В. Село Очкине .........................................................................................................................................................................................................................69
Гедьо А. Приватноправові акти XVIIІ-ХІХ ст. як інформаційне джерело з історії ніжинської грецької громади ........................................................86

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА
Доценко А. Новозбудовані храми Чернігова .................................................................................................................................................................................98
Іваненко-Коленда С. Родовід Київського митрополита Гавриїла Коленди ........................................................................................................................111

РОЗВІДКИ
Кривошея І. Військове товариство Гетьманщини у XVIII ст. .....................................................................................................................................................124
Курданов А. Злети і падіння губернатора з Олишівки ..............................................................................................................................................................137
Потій Н. Напрямки підготовки та підвищення кваліфікації вчительських кадрів Чернігівським губернським земством (60-70 рр. ХІХ ст.) .....141
Попов І. Повстанський рух селян на Чернігівщині за доби Директорії (грудень 1918 – січень 1919 рр.) ..................................................................150
Яценко О. Діяльність кооперації Поділля під час білогвардійської навали (друге півріччя 1919 р.) .........................................................................158
Ковальчук М. Комуністичний режим та українське повстанство наприкінці 1919 – на початку 1920 рр. .................................................................166
Дудко В. Хто підготував першу публікацію щоденника Тараса Шевченка? .......................................................................................................................174
Фомська С. Становлення та діяльність чернігівської «Просвіти» (1906-1908 рр.) .........................................................................................................185
Глушук В. Діяльність військових комісаріатів в Україні на період 1991-2001 рр. з питань керівництва допризовною підготовкою
та військово-патріотичним вихованням юнаків .........................................................................................................................................................................193
Герасимчук О. Міграції чернігівського селянства до початку столипінської аграрної реформи (1861-1906 рр.) ...................................................199
Самойленко О. Суспільний розвиток Візантії у працях є.о.черноусова ..............................................................................................................................212
Кузьменко Ю. Динаміка соціопрофесійних характеристик партійно-радянської номенклатури Української РСР
в умовах розгортання курсу на перебудову (квітень 1985 – січень 1987 рр.) ....................................................................................................................217
Бардаш О. Листування Михайла Коцюбинського з відомими українськими діячами наприкінці XIX – на початку XX століть .............................226
Ковалевська О. Стосунки представників старої наукової еліти в світлі листування І. Турцевича й І. Йонинаса 233

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ.
Демченко Т. Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин “ворогів народу” в Україні (1917 – 1953 рр.) .................243

НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Колесник О. Другі всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури ...................................................................................................................246
 

© Valery, 2010
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.