Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2009 рік №2-3

У ГЛИБ ВІКІВ
Терещенко О. „Cтрільці” давньоруських літописів ....................................................................................................................................................................3
Пиріг П. Штрихи до соціально-політичного портрета гетьмана Дем’яна Многогрішного ...............................................................................................9
Однороженко О. Герб князів Полубенських .............................................................................................................................................................................22
Дзира І. До питання про офіційний характер історичних творів у Гетьманщині за Кирила Розумовського ............................................................28

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Кривошея І. Неурядова старшина Гетьманщини і міщанська верхівка в середині xviii ст. (На прикладі м. Стародуба) .....................................40

ЦУРКОВНА СТАРОВИНА
Акименко С. Старообрядницькі монастирі на Чернігівщині ................................................................................................................................................49

РОЗВІДКИ
Касян Л. Постать Степана Васильченка через призму його автобіографії ....................................................................................................................54
Мітеров О. Матеріально-фінансова база селянського самоуправління Чернігівської губернії (1861-1917 рр.) ..................................................58
Боровик А. Початковий етап формування мережі народних шкіл у Російській імперії ...............................................................................................67
Яценко О. З історії спілкового будівництва української кооперації на Поділлі (початок ХХ ст.) .................................................................................71
Гирич Я. Урбанізація на Чернігівщині в 1950-1960-х рр. ......................................................................................................................................................75
Горбань А. Окупаційна політика німецького режиму як детермінаційний чинник суспільних антагонізмів (1941-1942 рр.). .........................84
Костюк Є. Діяльність раціоналізаторських товариств радянської України упродовж кінця 20-х - 30-х рр. XX ст. ................................................90
Потій Н. Початковий етап формування мережі земських народних училищ у Чернігівській губернії (1864-1874 рр.) .........................................97
Терещенко О. До питання про дошлюбні сексуальні стосунки в середовищі української та російської
                           сільської молоді (перша половина ХІХ ст.) ..................................................................................................................................................106
Осовик А. Внесок відомого природодослідника А.Л. Андржійовського у формування
                    науково-педагогічної думки в Ніжинському ліцеї князя Безбородька ........................................................................................................111
Рахно О. Голова Чернігівської губернської земської управи М.П. Савицький .............................................................................................................120
Баханова С. Трансформація поглядів на моделі української державності хх століття у шкільних навчальних програмах з історії ..............128
Мошик І. Регіональна вища освіта Чернігівщини у 20-х рр. ХХ ст. ......................................................................................................................................137
Надирова О. Деякі форми та методи виховання поваги до пам’яток історії та культури (досвід Франції) ............................................................145
Студьонова Л. Театр окупованого Чернігова 1941-1943 рр. Актор В.П.Iгнатенко (1920-2007) ................................................................................150
Дорошок Н. Чернігівська земська статистика у 70-80 рр. ХІХ ст. .......................................................................................................................................163
Алексашкіна Л. Постаті гетьманів України Івана Мазепи та Пилипа Орлика у творчій спадщині Дмитра Івановича Яворницького ............168
Хоменко І. Первинність і вторинність знань з точки зору медіа-етики доби постмодернізму ..................................................................................175

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
Тихолоз Н. Між батьком та сином (Олекса Коваленко, Іван і Тарас Франки: дискурс взаємин) .............................................................................183

З ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Туптало Д. «Руно орошенное» ..................................................................................................................................................................................................206

ЮВІЛЕЇ
Половець В. Богдан Іванович Ханенко (1849 – 1917 рр.) ..................................................................................................................................................228
Розсоха Л. Гоголі-Яновські й Туманські .................................................................................................................................................................................235

ДОСЛІДНИЦЬКІ НОТАТКИ
Павленко С. Дніпропетровський портрет гетьмана І.Мазепи ...........................................................................................................................................239

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
Острянко А. Богдашина О.М., Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії:
                        навчально-методичний посібник ......................................................................................................................................................................244
Ростовська О. Самойленко Г., Самойленко С. Розвиток культури на Північному Лівобережжі України у другій пол. XVII-XVIII ст. ..............251

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
Каранда М. Культурологічними шляхами Пантелеймона Куліша .....................................................................................................................................259
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.