Головна сторінка    Архів номерів   Вимоги до авторів   Книги авторів    
Матеріали конференцій    Наукові збірники    Бібліографічні покажчики    Партнери

2008 рік №4

У ГЛИБ ВІКІВ
Ситий І. Матеріали до топографії Батурина XVII ст. ...............................................................................................................3
Однороженко О. Герб князів Мосальських ..........................................................................................................................6
Горобець С. Невідомий фрагмент ревізії Чернігівського полку 1732 року .......................................................................12

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

Курданов А. Краєзнавчі нариси з історії Чернігівського району .........................................................................................41

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА
Тарасенко О. Чернігівська духовна семінарія в спогадах о. Матвія Полонського (1860 – 1946) ...................................47

РОЗВІДКИ
Наумов С. Сучасна історіографія Українського політичного руху в Російській імперії ....................................................62
Пиріг П., Любич О. Інтеграція міського населення Чернігівщини в соціально-політичну структуру
Російської імперії у першій половині ХІХ століття .................................................................................................................71
Нестеренко Л. Становлення початкової освіти в сільській місцевості в дореформенний час
(На прикладі Чернігівської губернії) .......................................................................................................................................80
Якубіна Ю. Ніжинський період біографії Миколи Гоголя: історіографічний аспект ...........................................................86
Посохова Л. Шлюбні стратегії випускників православних колегіумів та формування стану духовенства
в Україні XVIII ст. ....................................................................................................................................................................108
Хархун В. Ідеологія як релігія: концепція "релігієподібного комунізму" у західній і пострадянській гуманітаристиці .116
Дудар О. До проблеми національного розвитку України другої половини XIX ст. .........................................................122
Красавіна В. Українська мова в рекламі Чернігова (семантичний та граматичний аспекти) ......................................128

НАРОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Ткач Х. Весільні обрядові особи та атрибутика в поховальному ритуалі неодружених ...............................................130

ФІЛОСОФСЬКА СКАРБНИЦЯ
Гудзенко-Александрук О. Соціокультурний простір як соціально-культурна детермінанта
формування духовного потенціалу особистості ................................................................................................................134
Баранова Н. Естетичне як сфера співвіднесення людини зі світом культури ..............................................................139
Довбня В. Образ людини в освітньому вченні Г. Г. Ващенка .........................................................................................147

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Дудко В. Дві публікації журналу “Современник” у шевченкознавчих дослідженнях .....................................................153

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
Демченко Т. Гідне поповнення московської україніани ..................................................................................................159
Брик О. Хіба ж примусиш серце замовчати…   ................................................................................................................163
Коваль В. Шлюбні ігрища спецслужб ................................................................................................................................167

ЕКОНОМІКА
Савченко В. Формування кластерів у регіонах на сучасному етапі ...............................................................................170
Мекшун Л. Вплив статистико-економічних програм Д.П.Журавського та М.І Зібера на дослідження
представників чернігівської земської статистики ..............................................................................................................175
Виговська В. Стан та тенденції розвитку малих підприємств у Чернігівському регіоні ...............................................179
Кушнір І. Особливості державного регулювання банкрутства: зарубіжний досвід та національний аспект ..............182
Косач І. Формування регіональної інноваційної політики на базі трансферу технологій ................................................187

 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.