Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2007 рік №3

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
Коляда І. Українська інтелігенція та національний рух 70-80-х рр. XIX ст.: особливості ідеології  ...................................3

У ГЛИБ ВІКІВ
о. Мицик Ю. Фрагменти до біографії І. Мазепи ....................................................................................................................12

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА
Полiєнко Г. Монастирi як осередки благодiйностi православної церкви у Чернiгiвськiй єпархiї
(друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) ....................................................................................................................................17

РОЗВІДКИ
Панченко В. Формування світогляду І.П. Білоконського (1855-1931) ...............................................................................24
Нестеренко Л. Формування бюджетiв волостей у Чернiгiвськiй губернiї I половини ХIХ ст.  ..........................................29
Сергєєв І. «Житники»: забута сторiнка iсторiї народної освiти в Українi радянської доби  ...........................................37
Дiброва С. Я.П.Новицький - iсторик-фотофiксатор запорозьких старожитностей  .........................................................42
Левенок І. Роль ідеологічної складової в радянській партизанській мемуаристиці
в розрізі стосунків О.Ф. Федорова та І.М. Бовкуна  ..............................................................................................................46
Полетун Н. Нащадок славного роду  ....................................................................................................................................49
Магурчак А. Огляд джерельної бази до вивчення громадсько-полiтичної дiяльностi
Миколи Порша (1900-1921 рр.)  ..............................................................................................................................................50
Пилипенко О. Україна у зовнiшньоекономiчних зв’язках Росiї наприкiнцi хiх - початку хх столiть  ..............................55

ФІЛОСОФСЬКА СКАРБНИЦЯ
Соломаха І. Iдеал людини в концепцiї I. Галятовського  ....................................................................................................64
Богачевська І. Фiлософiя постмодерну та бiблiйна герменевтика: спроба синтезу науки та релiгiї  ............................69
Попович О. Дискурс духовного свiту аномальної дитини (на матерiалi творiв словесного мистецтва)  ......................74
Баранова Н. Людина в процесi естетизацiї традицiйної обрядовостi  .............................................................................80

МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Баран Г. «Прийми мою молитву чисту». Мова української християнської вiршованої молитви XIX ст.  .........................85

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ.
Кухарук О. Чи можуть бути лицарi другого сорту?  .............................................................................................................96
Баран Є. «На полi українознавства я рядовий трудiвник»  ..............................................................................................101
Раковський Л. «Золота» пора кооперації в умовах непу  ................................................................................................102

ДОСЛІДНИЦЬКІ НОТАТКИ
Ковалевська О. Перша публікація зображення герба гетьмана І.Мазепи  ....................................................................107
Історичні курйози: до історії одного з експонатів Чернігівського історичного музею  .....................................................109

ЕКОНОМІКА
Шкарлет С. Теоретичнi та економiчнi основи розвитку наукової категорiї «безпека»  .................................................112
Іванець В. Служба безпеки як один із головних елементів управлінської структури підприємства ...........................117
Аніщенко В., Бобришева-Шкарлет Т. Проблеми вдосконалення економічного механізму
управління природоохоронною діяльністю  ........................................................................................................................119
Тканко В. Практичні аспекти маркетингового управління діяльністю підприємства ....................................................124
Риндач М. Маркетинг - фактор конкурентного успіху туристичного підприємства  ......................................................128
Семченко О., Бондар Д. Франчайзинг: його історія та розвиток в Україні  ..................................................................130
Зеленська О. Структурні трансформації в промисловому комплексі України  .............................................................135
Гладун О.Теоретичні засади формування основи вибірки при проведенні вибіркових обстежень населення  ........137
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.