Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2007 рік №2

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
Боровик А. Висвiтлення проблем реформи шкiльної освiти на сторiнках журналу «Вiльна українська школа»
та подальша її доля  ..................................................................................................................................................................3
Морозов В. Органiзацiї правозахисного руху в Українi в 1960 - 1980-х рр.  .......................................................................8

У ГЛИБ ВІКІВ
Ясновська Л. До історії дослідження керамічного виробництва Чернігівщини в давньоруську епоху  .........................14
Половець В. Половцi: господарство, торгiвля та зброя (ХI - ХIII ст.)  ...............................................................................24
Горобець С. Шихуцькi за «Любецьким синодиком»  .........................................................................................................31

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

Токарєв С. Коропська сотня Нiжинського полку у другiй половинi xvii-xviii столiть  ........................................................36

ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА

Гапоненко Д. Iсторiя утворення та дiяльностi Нiжинського Благовiщенського монастиря (XVIII - XIX ст.)  ...................44
Гейда О. «Черниговские епархиальные известия»: iсторiя створення та дiяльнiсть (1861 - 1911 рр.)  .......................49

РОЗВІДКИ
Кобижча Ю. Реабiлiтацiйний процес на Чернiгiвщинi на початковому етапi викриття культу
особи Сталiна (за офiцiйними матерiалами) ........................................................................................................................60
Катоока Х. Духовний свiт української та японської молодi в контекстi весiльного обряду  ............................................66
Пирiг П., Любич О. Селянське господарство Чернiгiвщини в першiй половинi ХIХ ст.  ..................................................69
Дудар О. «Черниговские губернские ведомости» i Чернiгiвська громада:
спiвпраця офiцiйного видання та опозицiї  ...........................................................................................................................76
Тоцька Ж. Документальнi публiкацiї з iсторiї Пiвнiчного Лiвобережжя на сторiнках
«Черниговских губернских ведомостей» (дореформений перiод)  ....................................................................................80
Шкварчук В. Полiтичнi репресiї. Чиїми руками?..  ...............................................................................................................85
Слобожанiна Н. Розвиток iсторичного краєзнавства на Чернiгiвщинi у другiй половинi ХIХ ст.:
до постановки проблеми  .......................................................................................................................................................92

ФІЛОСОФСЬКА СКАРБНИЦЯ
Кушерець Т. Гуманiзацiя суб’єкта iсторiї в посткласичнiй фiлософiї  ...............................................................................98
Довбня В. Мiфологiка пограниччя Полiсся i Лiсостепу та свiтогляд г.г. ващенка  .........................................................103

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Жовтанi Р. Бiографiя письменника у компаративному вимiрi  .........................................................................................109

ЮВІЛЕЇ
Терлецький В. Таємницi кулiшезнавства розкриваються...
(з нагоди 110-ої рiчницi вiд дня смертi Пантелеймона Кулiша) .........................................................................................116
Марченко М. Слово про ювiляра М. В. Макаренка  ..........................................................................................................119

РЕЦЕНЗІЙ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
Власенко С. До концептуалiзацiї фiлософiї сучасного українського мистецтва ...........................................................122
Мисюра О. Україна в цивiлiзованому свiтi  .......................................................................................................................124
Баран Є. Поет, якого я вигадав...   ......................................................................................................................................128
Дзюба С. Вiршi на спаленому паперi  .................................................................................................................................129

ЕКОНОМІКА
Пархоменко Н. Фактори конкурентоспроможностi й конкурентнi переваги
кооперативно-iнтеграцiйних формувань .............................................................................................................................132
Абiбуллаєв М. Шляхи забезпечення якостi iнновацiйного розвитку пiдприємств  .......................................................140
Шкарлет С. Органiзацiйна структуризацiя пiдприємства як методичний елемент
формування його iнновацiйної полiтики  ..............................................................................................................................144
Каракай Ю. Маркетингова товарна полiтика: сутнiсть та технологiя формування  .......................................................156
Мiщук І. Особлива прiоритетнiсть збереження бiологiчного i ландшафтного рiзноманiття України
(економiчний аспект) .............................................................................................................................................................162
Барановський М. Методичнi пiдходи до визначення депресивностi аграрних регiонiв Полiсся  ................................165
Миленький В. Регулювання соцiальної сфери в умовах мiжнародної iнтеграцiї та iнформатизацiї розвитку  ...........168
Кулiнiч Т. Сталий розвиток як передумова та стимул технологiчного прогресу  ...........................................................174
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.