Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2006 рік №5

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
Терлецький В. У взаєминах із сiверянами на шляху утвердження єдиної незалежної соборної України
(з нагоди 125-рiччя вiд дня народження Iвана Огiєнка) ........................................................................................................3

У ГЛИБ ВІКІВ
Дубинець О. До питання про статуру похованого в курганi Гульбище в м. Чернiговi ......................................................11
Черняков С. Меценатська дiяльнiсть Скоропадських на Чернiгово-Сiверськiй землi ...................................................14
Адруг А. Творчiсть архiтектора Йоганна-Баптиста Зауера ................................................................................................19
Казiмiров Д. Землеволодiння козацької старшини на Менщинi .........................................................................................25

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ
Павленко С. Взаємодiя гетьманської влади з магiстратами у другiй половинi XVII - на початку XVIII ст. ....................33

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
о. Мицик Ю. Ще один сюжет про Iвана Мазепу ..................................................................................................................35
Ситий І. Матерiали до iсторiї українських прапорiв .............................................................................................................39

РОЗВІДКИ

Горобець C. Генеалогiчнi записки Флегонта Шихуцького .................................................................................................42
Пирiг П., Любич О. Потреби дворян Чернiгiвщини в першiй половинi хiх ст. та їх задоволення ...................................57
Сiкалюк А. Маловiдомi джерела про дiяльнiсть в.п. Науменка .........................................................................................64
Герасименко О. Роль центральних та мiсцевих архiвiв у вивченнi аграрного руху на Лiвобережнiй Українi
(1900 - лютий 1917 рр.) ...........................................................................................................................................................73
Тимошенко А. Громадська i благодiйна дiяльнiсть Г.Галагана ........................................................................................82
Коляструк О. Релiгiйний аспект у науковiй дiяльностi i приватному життi професора iсторiї М.М. Бережкова .............91
В’яла О. Педагогiчна дiяльнiсть вченого-iсторика Володимира Пiскорського у Нiжинському
iсторико-фiлологiчному iнститутi кн. Безбородька ..............................................................................................................96

ФІЛОСОФСЬКА СКАРБНИЦЯ
Соломаха І. Стратегії проповідницького дискурсу І.Галятовського: антропологічний аспект ......................................101
Богачевська І. Християнський наратив у контекстi релiгiйної комунiкацiї .....................................................................106
Довбня В. Освiта як спосiб соцiокультурного розвитку людини у фiлософiї Костянтина ушинського ........................111
Мащенко С. Етичнi переконання Миколи Маркова ...........................................................................................................116

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Ковальчук О. Огидне як iстина: мiсце i роль огидного у горизонтi суспiльних очiкувань початку ХХ столiття
(на матерiалi творiв В.Винниченка) .....................................................................................................................................124

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
ДемченкоТ., Кравченко Н. Людина, яка не захотiла бути островом ...........................................................................130
Квiтницький С. Кроки назустрiч собi на пагорбах життя .................................................................................................133
Дзюба С. Ятранська громада .............................................................................................................................................135
Пирятинський С. Квiти для вибагливих читачiв ...............................................................................................................136

ЕКОНОМІКА
Ірха Л. Бухгалтерський облiк експортно-iмпортних операцiй ..........................................................................................138
Шкарлет С. Сучасний свiтовий стан i динамiка пiдтримки та розвитку iнновацiйних процесiв ..................................142
Анiщенко В., Маргасова В., Iванець В. Роль екологiчного менеджменту у пiдвищеннi ступеня економiчної
безпеки пiдприємства ...........................................................................................................................................................148
Демченко М. Наближення сучасної банкiвської i торговельної дiяльностi України до свiтових стандартiв ..............152
Бортник А. Фактори економiчного зростання пiдприємства ............................................................................................154
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.