Головна сторінка Праці авторів Вимоги до авторів Архів номерів

2006 рік №1

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
Бутко С. Українсько-росiйськi вiдносини в поглядах чернiгiвцiв–засновникiв ОУН ..........................................................3
Соломаха С. Українська нацiонально-демократична революцiя 1990-1992 рокiв на Чернiгiвщині ...............................12
Боровик А. Проблеми становлення української преси за часiв виборювання державностi (1917-1920 рр.) ...............19

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

Шара Л. Фiнансування мiськими виборними iнституцiями загальнодержавних потреб
(за матерiалами Чернiгiвської губернiї в останнiй третинi ХIХ ст.) ......................................................................................27

РОЗВІДКИ
Нестеренко Л. Дiяльнiсть волосних правлiнь по становленню медицини у сiльськiй мiсцевостi ................................35
Заєць О. Базарна та стацiонарна торгiвля на Чернiгiвщинi у II половині ХIХ ст. ...............................................................41
Коновальчук В. Сторiнка з iсторiї Носiвської сiльськогосподарської дослiдної станцiї ................................................46
Шевченко В. Дослiдження огiркового промислу Нiжинщини у 20-i роки ХХ столiття ......................................................49
Тимошенко А. Стан переробної промисловостi у маєтках г.п.галагана (40-60 рр. Хiх ст.) .............................................52
Матвiєнко О. Полiтична i громадська дiяльнiсть українських жiнок на сучасному етапi ................................................60
Колєватов О. Органи управлiння в слобiдсько-українських вiйськових поселеннях 1817-1832 рр. .............................66
Населевець Є. Анархо-махновський повстанський рух на Чернiгiвщинi у 1919-1921 рр. ..............................................73

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА
Довбня В. Працi григорiя ващенка як джерело iсторiї фiлософiї освiти ............................................................................82
Пiдлiсний М. Українська аксiологiя: сторiнки iсторiї ..........................................................................................................95

ВЕРСІЇ. ГІПОТЕЗИ
Ковалевська О. До питання атрибуцiї портретiв I. Мазепи .............................................................................................102
Ситий І. До питання про великий герб України ..................................................................................................................109

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ
Слапчук В. листи як вiдображення епохи ..........................................................................................................................111
Студьонова Л., Юр’єв Б. У полонi пам’ятi ........................................................................................................................114
Микитенко О. Ігор Качуровський повертається в Україну ...............................................................................................122

ЕКОНОМІКА
Шкарлет С. Первиннi засади структурної моделi економiчної безпеки пiдприємства ..................................................124
Худолей В. Економiчне обгрунтування термiнiв проведення ремонтно-профiлактичного
обслуговування нафтопромислового обладнання ............................................................................................................130
Сiтайло М. Становлення грошової системи незалежної України .....................................................................................135
 

© Valery, 2008
Використання матеріалів сайту з дозволу редакції.